I N   M E M O R I A M

Sld G.H. Thijssen 

25-07-1923  -  † 12-10-1947

 

 
Tijdens een nachtpatrouille op 10 October j.l. viel Thijssen op het veld van eer bij het uitoefenen van zijn plicht als eerste verkenner. 
Hij bracht het hoogste offer,dat een soldaat voor het Vaderland kan geven. Naast een goed soldaat was hij tevens een goed kameraad, die met zijn zonnig humeur en opgewekt karakter steeds de moed ook bij anderen er in wist te houden. Wij allen en in het bijzonder zijn kameraden van de tweede compagnie zullen hem nooit vergeten. Soldaat Thijssen, rust  zacht, kameraad. 
                      
 luit.-Kol. J. van Welzenes    C.2-6 R.I.

 

 

 
Sld. O.V.W. G.H. Thijssen, 2 - 2 - 6 R.I. gesneuveld op 10 October 1947.
Hij was een eenvoudige, goedhartige jongen, een der  velen die hun leven gaven voor Recht en Veiligheid. Ook hij laat een leemte achter in ons midden.  Zijn ziel ruste in vrede. 

J. .v.A.                   De Tijger no. 78, Zaterdag 18 Oct. 1947

 

JEZUS †   MARIA†  JOSEPH†  LAMBERTUS
          
In de gebeden en H.Misoffers van Priesters en gelovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger Gerard Thijssen. 
De dierbare overledene werd geboren te Oirsbeek 25 Juli 1923 en sneuvelde 10 Oktober 1947 te Salatiga.
 
Het laatste dat hij bezat heeft hij geofferd voor het vaderland. Hij heeft zijn leven gegeven voor het welzijn van al zijn medeburgers. Hij heeft getoond de grootste liefde te bezitten. De goede God zal in zijn grondeloze en grenzeloze barmhartigheid aan hem de kroon der overwinning schenken. De glorie en de heldhaftigheid van  zijn dood neemt echter de rouw en de droefheid niet weg van zijn dierbare moeder van zijn lieve broeders en zusters, van zijn vele vrienden en bekenden. 
Hun kruis is zwaar om te dragen. Wilt  daarom niet enkel de dierbare overledene, maar ook de treurende achtergeblevenen gedenken in uw offers en gebeden. 
Wat God doet is welgedaan en zijn H. Wil aanvaarden wij gelaten en bereidvaardig, maar de zielen der afgestorvenen vragen rust, licht en vreede, 
de treurenden hier op aarde troost,opbeuring, sterkte en moed. Door 't gebed zal God geven kracht naar kruis zalf op de schrijnende wonden en lafenis voor de arme ziel. De liefde die de overledene toonde, door zijn leven te offeren vraagt, eist de wederliefde van allen voor wie hij is gevallen. 
Onze hoogste dankbaarheid en wederliefde zullen zijn kransen van gebeden die wij eerbiedig leggen op 't offeraltaar van onze helden