I N   M E M O R I A M 

      

 
Sold. H. Kroon -  
Sold.  M.A. Cornelissen  
Ltn. Dr. A. Cornelius       

      

H. Kroon 4 - II - 6 R.I. 
sold. O.V.W.er, gesneuveld op 15 Februari 1947 
en  
M.A. Cornelissen Bat.Staf.- II - 6 R.I.       
 sold.-O.V.W.er, gesneuveld op 15 februari 1947   
 
Daar extremisten benden, in strijd met het bestand, zich in ons gebied ophielden en de bevolking terroriseerden, moesten onze troepen op actie naar Kedoengpani. Bij deze actie kwamen deze beide flinke jonge kerels om het leven,doordat bij het helpen van een zwaargewonden strijdmakker de draagbaar geplaatst werd op een door de extremisten verraderlijk in ons gebied gelegde bom. De uitwerking was verschrikkelijk en naast veel zwaar- en lichtgewonden werden Hendrik Kroon en Max Cornelissen op slag gedood. 
Kroon behoorde dien dag tot de troepen in reserve, doch had zich spontaan gemeld als vrijwilliger om mede naar voren te gaan om een gewonden makker uit de vuurlinie halen. Dit kostte hem het leven, doch het teekent onzen vriend Kroon: spontaan, dapper, hulpvaardig en trouw. Zijn makkers van de 4e compagnie zullen hem en deze daad nooit vergeten.Op het moment dat de verschrikkelijke catastrophe plaats vond, passeerde juist de mobiele patrouille onder bevel van den eersten luitenant Quapp. En waar de luitenant was,daar trof men zeker ook zijn trouwen oppasser Max Cornelissen. Beiden bevonden zich in het centrum van de explosie,beiden werden getroffen: de luitenant werd zwaargewond. Max gedood.
Namens den luitenant Quapp breng ik Max Cornelissen dank voor de toewijding en trouw, waarbij hij zijn luitenant steeds terzijde stond en hem volgde ook daar, waar gevaar dreigde.Max, je laat een groote leegte achter onder je vrienden in de Bat.Staf en zij zullen je niet vergeten. 
Soldaat Kroon, rust zacht, kameraad. 
Soldaat Cornelissen, rust zacht, kameraad                       
 
Dr. A. Cornelius   
Officier van Gezondheid 2e klasse - O.V.W.er 
aan de bekomen verwondingen overleden op 
19 Februari 1947 
 
Op 19 Februari 1947 overleed onze bataljonsarts en vriend dr. Cornelius aan de verwondingen opgedaan op 15 Februari 1947 gedurende de actie naar Kedoengpani. 
We  verliezen in hem een plichtsgetrouwe bataljonsarts en moedigen wapenbroeder, maar meer nog een vriend, die opviel door zijn uitstekende kwaliteiten. Een vriend in de meest ware betekenis van het woord. Maar vooral zal dr. Cornelius in onze herinnering blijven voortleven door zijn adel van karakter en blijmoedigheid, waarmede hij steeds zijn plicht betrachtte en ons als een voorbeeld ter navolging voor oogen zal blijven staan.Zijn de omstandigheden waarbij dr.Cornelius het leven liet,op zichzelf reeds diep tragisch; nog meer treft ons de tragiek, dat dit gebeuren moest op een moment, dat hij opkorten termijn zou terug keeren naar Nederland, waar zijn nog zoo jonge vrouw en allen, die hem liefhadden, hem wachtten en reeds voorbereidingen getroffen hadden voor zijn aanstaande spoedige thuiskomst. Het leed, dat in het vaderland haar en hen treft, die thans tervergeefs op hem wachten, is door ons niet te peilen, noch door woorden te heelen te verzachten. Mogen zij allen spoedig de kracht vinden om te berusten! Cornelius, je ging mee met deze actie om de drukke werkzaamheden van een van je collega's te helpen verlichten. Je deed reeds meer dan je plicht en het kostte je je jongen leven,waarin je nog zoveel goeds en nuttigs had kunnen doenvoor onze samenleving.
Wij zullen je erg missen en je blijven missen. Maar steeds zul je in onze herinnering blijven voortleven als een goed mensch, een dappere kerel en een ware vriend.
Officier van gezondheid der tweede klasse, dr.A. Cornelius, rust zacht, kameraad.
 
                  C.- II - 6 R.I.
                 de luitenant-kolonel
                              J.A. Ch.A. van Welzenes                                                                                                         De Tijger no. 44  zaterdag 22 februari 1947
 
 
In Uwe H.Communie en gebeden wordt  aanbevolen de Ziel van Zaliger   Martiunis Alfonsus Cornelissengeboren 19 September 1925 te Woensdrecht,  als slachtoffer van zijn plicht voor de eer van  het Vaderland gesneuveld in Semarang   ( O.-IndiŽ ) 15 Februari 1947.   Lid van de Aartsbroederschap der H. Familie  en andere broederschappen
Wees altijd bereid, want de Zoon des menschen  komt op een uur, waarop gij het niet verwacht.  Luc.12 
Alles wat God doet is welgedaan, Hij regelt alles met  wijsheid  en kracht en heeft door zijn Engel Martienlangs den Kruisweg naar den hemel geleid  Hij heeft den goeden strijd gestreden, zijn loopbaan volbracht, het geloof bewaard: voor hem is weggelegd kroon der gerechtigheid. H.Paulus. 2 Tlm 4
Voor hen die in U gelooven, o Heer, wordt het levenslechts veranderd, niet weggenomen.Praef.Requiemmis. 
Lieve Ouders, Zuster en Broertje, nu zijt gij wel bedroefd, maar eenmaal zal ik U wederzien in den hemel; zegent met mij  den naam des Heeren, onder werpt U aan den H. Wil van God. Wij blijven door de liefde met elkander vereeningd!Gij allen, dierbare bloedverwanten, vrienden en kennissen, bidt voor mij. Mijn Jezus, barmhartigheid.      
Jezus, Maria, Jozef, ik geef U mijn hart  mijn ziel en mijn leven  R.I.P.

 

 
15 Febr.,Patrouille van 4e Cie‑1 peloton van 2e Cie 3 tanks naar Koendiepanie.100 meter voor de zuidrand van de kampong stoot men op de vijand,die onze troepen 10 minuten on≠der vuur houden. Bij deze beschieting wordt een soldaat gewond Aalmoezenier, hospik en twee dragers komen te hulp.
De inlichtingen officier komt naar voren,het vormt een groep van ongeveer 10 man een van hen trapt op een mijn in dit geval was het een tankmijn,met een ontzettende klap wordt alles neergeworpen,gedood en gewond. Na deze ontzettende fase gaat er een gejammer op. Soldaat Kroon van onze compagnie ( 4‑2‑6. R.I.) was op slag dood.. De dokter, de inlichtingenofficier en de oppasser Max Cornelis≠sen een soldaat van onze cie.,en nu oppasser van de dokter werden zwaar gewond, de hospik en enkele anderen waren lichter gewond. Dode en gewonden worden snel afgevoerd. Onze troepen trek≠ken zich terug. Onze tol was duur betaald. Radiocontact roept versterking op. Een cie. van de stoottroepen zet voor de tweede keer een zuiveringsactie in.
Na de ontploffing van de mijn op 25 meter van onze sectie stoten wij door om de slachtoffers en gewonden te kunnen bergen zonder last te hebben van vijandelijk vuur. Wij zelf stoten op vuur dus de vijand is wel degelijk in de buurt. Het veld was gevaarlijk door de vele mijnen en vliegtuigbommen. Koendoeg≠panie was voor ons een van de gevaarlijkste actie punten. Mijn sectie trekt zich terug na afl (Ming van een peloton stoottroepen.)
Het was een zwarte dag voor ons toen er op een mijn getrapt werd . Sold. Kroon die naast de oprukkende tank liep werd direct gedood. Oppasser Max Cornelissen die met de aalmoezenier de Dokter Luit. Cornelius en de I.D. officier werden zo zwaar gewond dat zij binnen enkele uren zijn overleden. De dokter zelf werd zeer zwaar gewond, hij overleed enkele dagen later. Dr. Luitenant Cornelius was afkomstig uit IndiŽ .De inlichtin≠genofficier en de hospik en nog enkele gewonden moesten door de mensen uit de troep geholpen worden ,immers dokter en hospik waren uitgeschakeld  Om niet verrast te worden gaat mijn sec≠tie omzichtig vooruit,ter afscherming van de gesneuvelde en ge≠wonden. De ambulance worden door de radioset opgeroepen. Nadat alles naar het achterland was vervoerd, trekken we terug,  afge≠lost door de stoters. De balans van deze dag was 2 doden en 5 zwaar gewonden en verscheidende licht gewond.
Max was een oud sectiegenoot van onze sectie, het be≠richt dat hij was overleden kwam hard aan bij de jongens en mij. In  Hoogerheide is hij bij ons in dienst  gekomen. Het leven gaat door ook voor 2e  Luitenant Peters. Hij werd deze dag bevordert tot 1 ste Luitenant.
 
16 Feb., Begrafenis van Soldaat Kroon en Max. Cornelissen.           Dat de tijd door gaat blijkt wel uit verschillende dingen die op je afkomen b.v. bevordering luit.Peters op de dag van de gesneuvelde. Een Prinses wordt geboren, blijdschap en een extra hap. Parade op de Bodjong bij gelegenheid van die geboorte. Maar ook de begrafenis van de aan zijn verwondingen overleden dokter.
 
uit dagboek JohanCats

 

 
Herman Kroon heeft in 1945 een anker  en mijn naam Jan op mijn linker arm getatoeŽerd. 
De manier hoe hij gesneuveld is, daar moet ik regelmatig aan denken.  
Door een malaria aanval, kwam ik in de ziekenzaal en kreeg ook nog amoebe dysenterie. Drie dagen en achten bloed afgegaan, toen was het gebeurd met Jantje.  Door ziekteverlof in Bandung ben ik weer opgeknapt, Die bewuste dag was er in het voorterrein  een actie en kwam de dokter met de ziekenwagen op de post. De dokter kwam naar me toe en vroeg hoe het ging. Nog even wat gepraat en toen kwam  de melding om een gewonde op te halen. Ik zei tegen de dokter dat ik mijn wapen zou pakken en als begeleiding mee zou gaan. Dat hoorde Herman Kroon, die net van wacht kwam. "Ik ga wel mee Jan, we zijn toch zo terug! "Ik wou dat hij later van wacht was gekomen of ik mijn mond had gehouden".
 
Jan v.d.Corput, 2-6RI   17-06-'05