I N  M E M O R I A M

Korp. Fr. Bruijnseels 

15-09-1921 -  † 06-08-1947 

 
 
 

Ten gevolge van een noodlottig ongeval overleed op 8 Aug. 1947 korp. o.v.w. Fr.Bruiijnseels, 2-2-6RI, Te vroeg is hij van ons heengegaan. Hulpvaardig trouw en moedig stond hij steeds voor anderen op de bres. Hij was bemind bij zijn kameraden en stond bij zijn meerderen hoog aangeschreven. Niets was hem te veel.Hij klaagde nooit, deed zijn plicht en hielp waar hij kon. Onze gedachten gaan uit naar zijn ouders en zijn meisje in Nederland.Hun droefheid kunnen wij niet peilen, maar het moge hen tot troost sterken , dat Frans steeds in onze gedachten zal blijven voortleven en dat wij hem nooit zullen vergeten.

God geve hem de eeuwige rust.  

J.v.A.De Tijger No.69 zaterdag 16 augustus 1947

 

 
Ver van huis, ver van zijn ouders en  familieleden, die hij spoedig hoopte terug  te zien, heeft de oorlog ook zijn leven  verbrijzeld en kan hij nu ook zijn naam  toevoegen aan het dodenregister van jonge mensenlevens. God vroeg zijn leven om,  met het door  Christus vergoten bloed, de ongerechtigheden uit te wissen van deze wereld. Vader, moeder, broers en zusters, familieleden   toen hij van u wegging, stond hij bekend als  een plichtsgetrouw en goede jongen. Plichtsgetrouw jegens God en zijn vaderland is hij  gebleven tot in de dood. Moge dit u  tot  troost  zijn. Bidden wij allen dat zijn ziel moge rusten in  de eeuwige vrede en dat zijn levensoffer niet  tevergeefs moge zijn, maar rijke geestelijke vruchten moge afwerpen voor ons Indië. H.Franciscus Xaverius, wees zijn voorspreker bij God en bid voor ons Indië

 

 
 
JEZUS †  MARIA †  JOZEF  † GREGORIUS
              Bidt voor de ziel van zaliger
             Franciscus Bruijnseels
Geboren te Brunssum 15 September 1921 en 
overleden in Toentang bij Semarang ( N.O.I.)
den 6 Augustus 1947. 
De plechtige zielendienst werd opgedragen in de 
                 parochiekerk te Brunssum 13 aug. 1947
                    

 

 
    
                                                                               terug naar zij keerden ....   / terug naar hoofdindex 
                                                                                                                                                  
 
.