I N  M E M O R I A M

Sold. J.P.G.Sijbers 

 10-02-'25  -  18-05-'46

 
     
Onze lieve jongen werd door den  Algoeden God aan ons toevertrouwd op 10 Februari 1925 Na een braaf en deugdzaam leven mochten  wij  hem,  al is het met pijn in het hart, weer toevertrouwen aan dienzelfden Hemelvader op 18 Mei 1946, toen hij in de uitvoering van zijn militaire plicht  te  Semarang,  in  N.O.I, tengevolge van een dienstongeval, ons ontviel. 
In zijn parochie te Venraij werd een zieledienst gehouden op 
27 Mei 1946   
"Aanvaard, Heilige Vader, de reine offerande, 
die wij U opdragen tot lof en glorie van Uw Naam en tot heil van het geheele volk".
Broer, jongen, je vader en moeder, je broers, zusje en geliefde schreien, maar jouw en hun offer is niet vergeefs gebracht, want het goede op de wereld en zegen worden slechts uit offers ge boren. Je droeg een vurig verlangen  om goed te doen, om je volk en land te dienen en iedereen een voorbeeld te zijn door je blije idealen. 
Er is een sterven, dat leven geeft "Sterven u plicht".
God was zijn "Schilt ende betrouwen". Maria's Rozenkrans en scapulier, kostbare erfstukken van zijn ouderlijk gezin, vergezellen hem op zijn groote tocht. Broer, bid voor ons, voor je ouders, wier trots en vreugde je waart; draag hun offer op bij Gods Troon en vraag sterkte en berusting. Bid voor allen, die je hier hebt liefgehad met je onbaatzuchtige liefde; bid voor al de jongens, die jouw idealen nog uitvoeren in den vreemde.  
Blijf bij ons in liefde en gebed vereenigd tot ons weerzien in het Vaderhuis