I N  M E M O R I A M
Sld .A. WITVERS,
1 - 2- 6 R.I.   
 
15-03-1912        27/28 -12-1946
 
 
 
Op 27 December werd de soldaat Andries Witvers bij een actie zwaar gewond en overleed den daarop volgende nacht.
Andries was reeds 34 jaar oud, toen hij in 1945 zich aanmeldde als O.V.W..er, daarmede toegevend aan een innerlijken drang en zijn geweten, welke hem voorschreven den strijd voort te zetten tegen het barbaarsche Nazi-dom, erfenis van de Japansche overheersching.
Witvers ging en trok mede op ten strijde om recht en veiligheid te brengen aan een arme bevolking, die bij duizenden onze linies binnenstroomden om bescherming onder het Nederlansche Rood-Wit-Blauw te zoeken en te vinden.
In dezen strijd tegen fascisme en terreur, in dezen strijd voor de democratie vond Witvers den dood tegen benden, die voortdurend de overeenkomst schenden door dagelijks de demarcatielijn te overschrijden. Witvers viel op het veld van eer, zich opofferend voor de Nederllandsche eer, die hen, die zich onder de bescherming van het Nederlandsch gezag stelden, ook werkelijk veiligheid en recht dient te waarborgen .en diep gevoel van leedwezen gaat van ons, zijn kameraden, uitnaar hen, die Witvers achterliet in het Vaderland.  
De smart, welke zijn vrouw en elf-jarigen kleinen jongen treft, is te zwaar om door ons gepeild te kunnen worden. Ons rest slechts de wensch uit te spreken , dat zij, die om hem treuren, spoedig sterkte en berusting moge vinden.
Witvers, rust zacht, kameraad. 
commandant II-6 R.I.
De tijger no 37, zaterdag 4 jan. 1947