KONINKLIJK NEDERLANDSCH INDISCH LEGER
                                                                                  KONINKLIJKE LANDMACHT.

                                                    TERRITORIAAL- tevens TROEPENCOMMANDO van MIDDEN-JAVA
                                                                                  DJOKJAKARTA en SOERAKARTA
                                                                    OVERZICHT en ONTWIKKELING van den TOESTAND
                                                                                                    op 31 juli - 22.00

                     No.11 GEHEIM

                     A. ALGEMENE MILITAIRE GEGEVENS.

                    1. Militair overzicht,
                        a. Westfront.
                            In de morgen is Bodja doorzocht vanuit Tjangkiran, de weg verkeerde in goede staat, De brug w. v. 
                            Bedja  (807990)was vernield. In Bedja was geen bestuur aanwezig; vrij veel bevolking werd aangetroffen.  
                            Deze was op de benadering onzer troepen op de vlucht geslagen, maar al spoedig teruggekeerd.
                            De Chinese wijk is uitgebrand, de chinezen zelve zijn niet gemolesteerd.
                            Ca. 230 chinezen zijn op eigen verzoek afgevoerd naar Semarang en overgegeven aan de Dienst Sociale 
                            Zaken.
                            Enkele gebouwen waaronder de woning v.d. wedono, het pandhuis, het hulppostkantoor en de 
                            opzichterswoning zijn in de as gelegd. 
                            Geen legervoorraden werden aangetroffen; een kleine voorraad rijst en mais was door de vij verbrand. Lu 
                            verk. meldt; dat alle ondernemingen en meplacementen tussen Soekeredjo en Weleri in brand gestoken zijn 
                            en dat tussen   Soekeredjo en Rembes ( 8302) systematisch op grote schaal en rubberbomen geringd en 
                            op verschillende plaatsen de rubbertuinen in brand gestoken zijn. 
                            Een grote stroom van Indon.verkopers blokkeerden de weg Kaliwoengoe-richting Semarang. Onderweg        
                            werden ze opgevangen door Chineese handelaren, die hen alle waren middels ruiling van afgedragen textiel  
                            afnamen. Hetzelfde geschiedt eveneens op de passar Djatingaleh.
                            Burgers die wensen te kopen werden tijdens de onderhandelingen daartoe, naar het schijnt door Chinese  
                            handlangers, steeds overboden, waardoor terugkeer naar meer normale prijzen onmogelijk is.

                        b. Z.front
                            Bij zuiveringsacties rondom het garnizoen Ambarawa gaat de vijand bij nadering van onze 
                            patrouilles na enkele schoten op de vlucht. Bij een der acties te Kekemakan (9378) werd op enige 
                            weerstand gestuit, waarbij een hoofdofficier gewond werd. Door het afsluiten van de waterleiding te 
                            Banjoebiroe is Ambarawa van water verstoken. In het kampement Banjoebiroe ( 946805)
                            is een explosieven opslagplaats gevonden , inhoudende 42 strandmijnen, 47 bommen 50 kg, 7 kg 
                            primers, 3 kg Jap plastic. Nagekomen melding: op 29 Juli 06.00 is door het vij vliegtuig een bom 
                            afgeworpen ( 0476) geen persoonlijke ongelukken.

                                                   b. Vernielingen en versperringen
                                                                 Brug 731994 vernield
                                                                   "     727994    "
                                                                 Ond.Patoekan 7200 empl.woning vernield
                                                                 Ond.Kalisat     7500 afgebrand
                                                                   "    Trajee      7803     "
                                                                   "     Kedji       7300  woning verbrand
                                                                                     020702  boomvspn

                                                                  van 017699 tot 013699 boomversperringen
                                                                         999697 tankval 
                                                                         989693 weg afgegraven
                                                                         986689 vspn
                                                                         974689 tankval
                                                                   van 971689 tot Kopeng geen vspn
                                                                         964666 boomvspn
                                                                         949665     "
                                                                         945662     "
                                                                         954665     "
                                                                         937652     "
                                                                         948664 tankval
                                                                         935652     "
                                                                         943657     "
                                                                         932650 boomvspn
                                                                         932648 ingegraven weg laten springen
                                                                         932645 ged.val, gaten in de brug, tankval

                     2. Stadssituatie. NTR

                     3. Analyse
                         vijand dringt geleidelijk op in N.ri. Ambarawa.