KONINKLIJK NEDERLANDSCH INDISCH LEGER .
                                                                                     KONINKLIJKE LANDMACHT.
                                                        TERRITORIAAL- tevens TROEPENCOMMANDO van. MIDDEN-JAVA
                                                                                  DJOKJAKARTA.en SOERAKARTA

                                                                       OVERZICHT en ONTWIKKELING van den TOESTAND
                                                                                                   op 5 Augustus - 22.00


                NO.16. GEHEIM

                             ALGEMENE MILITAIRE GEGEVENS.

                             1. Militair overzicht.
                                 a. O.front.
                                     Uit nadere gegevens is betreffende de buit te Demak blijkt het juiste aantal wagons te bedragen.36 
                                     goederenwagons (waarvan 4 met hout beladen), 11 personenwagons en 1 tankwagon. In het 
                                     station lagen opgeslagen: 16 vlgt.bommen, 15 kisten. troty1, 10 strandmijnen en 7 vaten olie.
                                     Voorts zijn aangetroffen ca. 10 India rijsttrucks (in slechte staat), enkele kleine bestelwagens , 3 
                                     motorfietsen en een Jap 2" mortier.
                                     Het Bestuur is gevlucht, het electrisch licht en het telefoonnet zijn intact.
                                     Bij Gadjah (3124) O. van Demak zijn buitgemaakt : ± 20 truckladingen suiker en rijst; bij Dempet 
                                     1 tankwagon met benzine.

                                 b. Z.0.front
                                     Op 4 Aug. is de in het vorige O.O.T. vermelde bulldozer te Brambang gearriveerd, waarna 
                                     onmiddellijk met de opruimingswerkzaamheden is begonnen, welke konden worden voortgezet tot 
                                     de vnl. brug 2104.
                                     Om 22.00 werd Goeboeg bezet, waarbij vij weerstand werd ondervonden. De brug in Goeboeg was 
                                     ondermijnd met 3 bommen, welke onschadelijk zijn gemaakt.
                                     Grote hoeveelheden munitie en explosieven zijn aangetroffen., o.a. stond in de moskee een kist met 
                                     handgranaten; 2 sluitstukken,, w.o. 1 van de 7 ½ bergart uit Demak (vide 0.0.T. No.15) zijn 
                                     gevonden.
                                     De wedono is gevlucht; de loerah van Pilang Wetan is gebleven; de bevolking gedeeltelijk 
                                     aanwezig, maar begint al terug te keren. 20 tot 30 Chin. huizen zijn verbrand.
                                     De rijstpellerij en de dessaloemboeng zijn door brand vernield. Het pandhuis was intact, uit een 
                                     mededeling op de deur bleek dat de panden op 4 Aug. naar Godong zijn overgebracht.
                                     De toestand der wegen is redelijk; er is geen elect.licht. De textielpositie is slecht.
                                     De grote weg van Semarang, naar het Z.0. tot hpt.13 (0209) was één grote passar.

                                c. Z.front
                                    Bandoeng I (901885)ontving in de middag Art vu uit 897866 op 900865 is de vij bezig een 
                                    mortieropstelling aan te leggen. De waterleiding in Salatiga is weer in orde; de mil. waterleiding is 
                                    defect, zodat de watertrucks nog niet gemist kunnen worden.


                                d. W.front NTR.

                                     III. Djatiroenggo-rayon.
                                      Om 9 uur werden Klepoe (9900) en Wonoredjo (0490) bezet, waarbij vrijwel geen weerstand werd 
                                                            ondervonden.

                                 e. Westfront
                                     De brug 551149 was vernield, zodat de gemot.eenheden aanvankelijk verhinderd waren op te rijden. 
                                     De noodbrug, ten N. van de vernielde brug was te 13.00 gereed.
                                     De carriers, pawn en jeeps trokken de rivier over op een doorwaadbare plaats Z. van de vernielde 
                                     brug en kwamen even W van Plelen aan de kop van de troepen te voet. De brug over de Kali Djenes 
                                     (5514) was aan de W.zijde gedeeltelijk vernield en is professorisch hersteld. Overigens geen 
                                     vernielde bruggen noch mijnen aangetroffen; wel talloze boomvspn vooral tussen Plelen en Djatisari 
                                     (3713),welke door de bevolking ter plaatse op zeer verdienstelijke wijze zijn opgeruimd.
                                     Tijdens de opmars werd, behoudens enkele sniperschoten, geen vij weerstand ondervonden.
                                     De vij is ± 3 dg. geleden in Z.ri weggetrokken.
                                     De kpgs langs de opmarsweg waren alle bewoond; kledingsituatie slecht.
                                     Contact met de W brigade is gemaakt te Djatisari.

                                      Bijzondere meldingen
                                      Onderneming Kalimas Estate (8504 ) is nog in bedrijf; aanwezig 300 man werkvolk onder 
                                      een hoofdmandoer. Dagproductie: 200 kg droog en 600 kg nat product. 
                                      Station Weleri  4 ton rubber aangetroffen.

                              2. Stadssituatie.
                                  In de middaguren 56 Indon. aangehouden., behorende tot de strijdorganisaties Masjoemi, Hisboelah en 
                                  B.B.I. die vanuit het 0. in de stad wilden infiltreren en herkenbaar waren aan een blauw getatoueerd 
                                  stipje boven de neus, tussen de wenkbrauwen, als lid van een strijdorganisatie.

                             3. Bijzondere melding
                                 Rectificatie 0.0.T. 2 aug. No.13. Geheim hoofd Bijzonderheden.
                                 Naar aanleiding van hetgeen onder bovenstaand hoofd is opgenomen moge worden medegedeeld dat  
                                  ter  onrechte een blaam is geworpen op het T.B. Achteraf is nl. gebleken dat de getrokken conclusie te 
                                  voorbarig is geweest aangezien mede door gebrek aan personeel en mede tengevolge van het feit dat de 
                                  voorbereidingen tijd vorderden en het hoofd geboden moest worden aan moeilijkheden, tengevolge.van 
                                  een toestand die niet kon worden verwacht. In een zeer kort tijdsbestek zijn thans alle moeilijkheden 
                                  door grote voortvarendheid ondervangen en op korte termijn diverse nodig geachte maatregelen 
                                  getroffen.