KONINKLIJK NEDERLANDSCH INDISCH LEGER
                                                                                          KONINKLIJKE LANDMACHT.
                                                               TERRITORIAAL-  tevens TROEPENCOMMANDO van MIDDEN-JAVA
                                                                                             DJOKJAKARTA en SOERAKARTA.

                                                                        OVERZICHT en ONTWIKKELING van den TOESTAND
                                                                                                       op 2 Augustus - 22.00

               No.13 GEHEIM

                           A. ALGEMENE MILITAIRE GEGEVENS.

                                1. Militair overzicht, 
                                    a. Oostfront.
                                        Op l Aug kreeg een pat. voorbij Boelosari(0913) gevechtsaanraking met de vij. Eigen verliezen nil;
                                        de vij liet 1 dode achter. Heden op een patr. naar Boelosari ontplofte op 2 m afstand van een carrier 
                                        een mijn welke aan een boom was bevestigd. Geen persoonlijke ongelukken.
                                        lu verk. wees uit dat op de rijweg Semarang-Demak de voorste vij troepen zich bevinden in 
                                        Onggorawe(096182).Voor de brug in Batoe(109185) bevindt zich een tankgracht. In Karangtengah 
                                        (1619) waren er nog al wat vij troepen.
                                        In Goeboeg stonden 50 wagons (personen en goederenwagons). In. Karangdjati 
                                        even zoveel wagons, benevens 4 locomotieven; in Tanggoeng (1600) 18 wagons.
                                        In kaartvak 1599 werd aan stellingen gebouwd.
                                        Om 14,30 werden te. Goeboeg en Kedoengdjati door een pat P.40 de aldaar steeds toenemende vij 
                                        troepenconcentratie gemitrailleerd. 
                                        Evenzo het vij EK te Kedoengdjati. Het munitiedepot te Goeboeg is geëxplodeerd.

                                   b. Z. f ront.
                                       Op 31 juli had een zuivering van Banjoebiroe plaats door 1 cie; vij geweervuur vanuit Banjoebiroe 
                                       en het terrein Z.0, daarvan. De vij vluchtte in Z.ri; eigen art.vuur werd hierop afgegeven.
                                       Eigen verliezen nihil, vij verliezen 11 doden.
                                       0p 1 Aug. werd een grote brand waargenomen,. vermoedelijk Bandoeng I (9085), eveneens in kpg 
                                       945824.In Ambarawa is nog weinig terugkeer van de bevolking te bemerken.  In Oengaran neemt de 
                                       bevolking toe. 
           
                                    c. Westfront 
                                        Kendal werd verkend, doch niet blijvend bezet; de bevolking is ons zeer goed gezind en verleent 
                                        alle mogelijke medewerking, De wegen zijn in goede staat.
                                        Een v1gt.bom onder de brug werd verwijderd. Eveneens een landmijn.
                                        300 man vij trpn. als bedelaars vermomd, bevinden zich in de kpg in de N.rand van Kendal.
                                        De bevolking van. Weleri is geheel aanwezig. De wedono, die zich in een der buitenkpgs bevindt, 
                                        heeft bericht dat hij heden in Weleri zou terugkeren en bereid is om mede te werken. Bij de 
                                        spoorwegen zijn nog één klerk en enkele koelies aanwezig., echter geen machinisten. Een onzer 
                                        soldaten, een oud-spoorwegman, bedient de loc. uit een art.put water op te pompen, aangezien er 
                                        geen waterleiding is.
                                        In 0. Weleri bevindt zich een kapokopslagplaats met voorraad. Bij de sf Gemoeh staat een 3" 
                                        mortier compleet met munitie, welke zal worden afgevoerd. In de afgelopen nacht was alles rustig.
                                        Van de kapok- en cacao-onderneming Siloewoek Sawangan in het emplacement vernield.. Lu verk: 
                                        8.30 arriveerden uit Tegal per Auster in Semarang de elts de Vogel en van Kampen., die het vol-
                                        gende rapporteerden: onze eigen troepen bevinden zich ter hoogte en mogelijk reeds in Pekalon
                                        De grote brug bij Tjomal is vernield; de troepen zijn langs de Z.weg, aangelegd door de Jap., 
                                        getrokken, hebben op deze weg een kleine brug geslagen.

                                        Na Tjomal tot Pekalongan werden geen vernielde bruggen waargenomen. De brug bij Batang,
                                        Kali Sombong (212203) is vernield. Van de brug K.Gedoeng Sego (285158) is waarschijnlijk één 
                                        boog vernield.
                                        De brug bij Soebah (302138) is versperd. Tussen Pekalongan en Weleri bevinden zich veel 
                                        boomvspn; De bevolking was bezig met het kappen van verdere versperringen.
                                        De Marine meldt. vij troepen waargenomen te hebben bij Karawelang ( 6726). 
                                        Met de voorbereiding van de brugslag bij Grinsing ( 551149) is een aanvang gemaakt.
                                        Door den Chef Staf T.N.I., Oerip is bevolen, dat gedurende de nacht op alle fronten de acties 
                                        geïntensiveerd moeten worden.

                                        De C. van het Oostfront is bevolen om de krachtigste pogingen in het werk te stellen tot herovering 
                                        van Salatiga en Ambarawa.
                                        Voorts is bevolen., de aanleg van vspn, zowel aan de grote als kleine wegen, alsmede aan de 
                                        spoorwegen achter , voor- en middenlinies te intensiveren, bruggen en wegen te vernielen en het 
                                        mobiele vernielingscorps hulp te verlenen.

                                    2. Stadsitutatie rustig.
                                        Bijzonderheden.
                                        Volgens de door de Regering gegeven aanwijzingen zijn aan de mil. cdtn. aan de fronten     
                                        textielbonnen verstrekt.  Waarmede betalingen kunnen worden verricht voor door de bevolking       
                                        verrichte diensten. Echter is Nigieo zijde  tot dusverre geen enkele maatregel getroffen dan wel    
                                        aanwijzing gegeven, waar de bevolking deze bonnen kan inleveren. Bevolkingsdiensten ten 
                                        behoeve van het leger verricht, kunnen derhalve niet naar behoren worden gehonoreerd. 
                                        Zo deed  zich b.v. aan het W.front het geval voor, dat de weg naar Kaliwoengoe, waarop nog vele 
                                        vspn aanwezig zijn, niet ontruimd kan worden, aangezien geen B.B.ambtenaar aanwezig is om de 
                                        burgerbevolking voor deze opruimingswerkzaamheden op te roepen en te werk te stellen en naar 
                                        de thans geldende economische verhoudingen te betalen. Uiteraard liggen deze werkzaamheden 
                                        niet op de weg van de troepencmdt, evenmin kunnen hiermede de genie- of pionierafdelingen    
                                        worden belast, aangezien hun werkzaamheden elders liggen
                                        Behoudens het Z.front., wordt aan het bijeenbrengen en afvoeren van aangetroffen voorraden 
                                        niet die aandacht  geschonken welke dit verdient. Ook deze taak behoort tot de Nigieo-dienst.
                                        Gezien deze voorraden niet onbeheerd kunnen blijven liggen en om rampok tegen te gaan zijn de  
                                        troepenonderdelen  genoodzaakt geweest, voor zover mogelijk een deel, dier voorraden naar 
                                        Semarang af te voeren, waardoor het toch al overbelaste transport nodeloos wordt belast en       
                                        militairen, voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zij, worden gebruikt.