KONINKLIJK NEDERLANDSCH INDISCH LEGER
                                                                              KONINKLIJKE LANDMACHT.
                                                   TERRITORIAAL - tevens TROEPENCOMMANDO van MIDDEN- JAVA
                                                                            DJOKJAKARTA en SOERAKARTA.
                           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                           OVERZICHT en 0NTWIKKELING van den TOESTAND
                           op 21 Juli - 20.00

                           ALGEMENE MILITAIRE GEGEVENS

                           Militair overzicht,

                                        a. Zuid front

                                            Om 18.00 was de bezetting van Oengaran voltooid; opmarsweg en bruggen., verkeerden in 
                                            goede staat. Veel hinder werd ondervonden van versperringen en hindernissen, waarvan de 
                                            opruiming veel tijd vorderde tengevolge van het gebrek aan bulldozers. 
                                            Lichte weerstand werd ondervonden door mitrailleur, mortier, en geweervuur uit vaste 
                                            opstellingen. Artillerievuur uit Z.richting totaal 7 schoten werd ontvangen., waarvan een 
                                            projectiel explodeerde ± 20 m. achter artillerie munitietrein., waarbij geen schade werd 
                                            aangericht. Na inzet van eigen artillerie geen vijandelijk artillerievuur meer ontvangen,
                                            Eigen Carrier liep op een mijn (9203) en werd vernield., waarbij geen persoonlijke ongelukken.
                                            West van de grote weg Semarang/Oengaran (9400) zijn 2 trekbommen voortijdig tot explosie 
                                            gebracht. Door eigen troepen zijn 2 vijandelijke trekbommen aangetroffen in noordrand 
                                            kpg.Deli ( 9500) en onschadelijk gemaakt.
                                           Gebleken is dat de plaatsen. van aangetroffen wegversperringen ,hindernissen en landmijnen etc. 
                                            in het algemeen overeenstemden met de inlichtingenrapporten..
                                            Een uitzondering hierop vormden de mijnenvelden in de coor.begrend door de verticaal 92 en de 
                                            horizontaal 03, Oost Kali Garang en Z.de weg Oengaran/Soemoergoenoong (9298).
                                            Eigen verliezen nihil.
                                            Het moreel van de vijand was tengevolge van artillerie beschieting en vliegtuigen geschokt. De 
                                            vijand vluchtte in het algemeen in Zuidelijke richting. Verliezen vijand onbekend.

                                       b. Oostfront ntr.
                                           Z.0.front ntr.
                                           Westf ront ntr.
                                       2. Het voornemen bestaat om op 22 Juli in de vroege morgen door te stoten tot de 
                                           lijn Bedono/Ambarawa/Toentang-Bringin.

                            2. Stadssituatie.
                                          Op 20 Juli 1947 te 1800 uur werd een aanvang gemaakt met de voorgenomen arrestatie van 23  
                                          politieke delinquenten, die thans allen in Mlaten gevangenis worden aangehouden. 
                                          In de ochtend van 21 Juli 1997 to ca 9.30 uur trachtten  zakkenrollers op de passar Djohar (te      
                                          Semrang) gebruik makende van het Nod. art.vu., afgegeven ter ondersteuning 
                                          van de actie in Z.ri,. een relletje te  veroorzaken,hetgeen echter door onmiddellijk ingrijpen van 
                                          A..P. en V.G.personeel  werd verijdeld. Hierna was bezoek aan passar  wederom normaal. 
                                          Overigens is situatie in de stad rustig. Houding  niet/Europ, bevolking passief tot verheugd.
                             3. Analyse-toestand.
                                           Operatie verlopen volgens plan.

 

 

 

                                                                

                                                                      TERRITORIAAL TEVENS TROEPENCOMMANDO VAN 

                                                                         MIDDEN-JAVA, DJOKJAKARTA EN SOERAKARTA.


                       Afdeling : Operationele Inlichtingendienst.
                       No. 1.

                                                                    BERICHTGEVING VAN HET HOOFDKWARTIER TE VELDE.

                       Semarang , 21 Juli 1947.
                                                                    Heden hebben onze troepen., dank zij hun bijzonder flink optreden
                                                                    en uithoudingsvermogen OENGARAN bezet na geringe tegenstand van
                                                                    de vijand, die een zeer laag moreel aan de dag legde. Onze troepen,
                                                                    hebben een zware dag gehad door het opruimen van hindernissen.,
                                                                    versperringen en landmijnen waarbij nog kwam het zware terrein
                                                                    door de slagregens op de middag van 20 Juli gevallen.
                                                                    Een carrier is op een mijn gelopen doch hierbij gebeurden geen
                                                                    ongelukken. Bij onze troepen valt geen enkele gewonde of dode te
                                                                    betreuren.
                                                                    De verliezen bij de tegenpartij zijn nog onbekend.

                                                                                                                                                 Gevechtshoofdkwartier 
                                                                                                                                                 Op last 0.L.D.
                                                                                                                                                 De Res.Kap.M.L. P.M.W.Dakkus
  Aan:
De troepen v/h Semarang/commando.                    

 


           
                                                                           TERRITORIAAL TEVENS TROEPENCOMMANDO VAN 

                                                                             MIDDEN-JAVA, DJOKJAKARTA EN SOERAKARTA.


                    No. 257/A

                    Onderwerp: Verblijfplaats Chin.
                    Oengaran, Ambarawa,
                    Salatiga.

                                                                                                                                                                           Semarang, 21 Juli 1947.


                   Wordt bericht:

                   1. Uit Oengaran alle Chin. geėvacueerd.

                   2. Uit Ambarawa alle Chin. geėvacueerd.


                   3. Salatiga. Het Chin. Vereeningingsgebouw C.H.C.H. bevindt 
                                     zich in gebouw No. 64 (Plattegrond Salatiga, I,V.G.
                                     No. B/Z-01/E ).
                                     De Chin.wijk bevindt zich:
                                     a. iets Z. van Hotel Kalitaman, vanaf de groote brug,
                                         in de Solosche weg tot Z. voorbij bovengenoemd. 
                                        Ver.geb. No. 64 ± tot. aan de Djalan Senojojo.
                                        O. en W. van de Solosche weg tot een diepte van.
                                        ± 250 m. aan de zijwegen. 

                      4. Magelang, Solo en DJOCJA volgen spoedigst.

                                                                                                                                Hoofd Operationele Inlichtingendienst
                                                                                                                                De Res.Kapt. N.L. P.W.M. Dakkus.


Aan:
Gevechtshoofdkwartier