KONINKLIJK NEDERLANDSCH INDISCH LEGER
                                                                                      KONINKLIJKE LANDMACHT.
                                                         TERRITORIAAL - tevens TROEPENCOMMANDO van MIDDEN- JAVA
                                                                                     DJOKJAKARTA en SOERAKARTA.


                                                      OVERZICHT en ONTWIKKELING van den TOESTAND OP 22 juli 22.00

                              No. 2 GEHEIM.

                             1. ALGEMENE MILITAIRE GEGEVENS

                             1. Militair overzicht.

                                 a. Zuidfront.
                                    Omtrent de situatie op 22 Juli is niets bekend aangezien de verbindingen verbroken zijn.
                                    Nadere gegevens 21 Juli: de bruggen op de rijweg naar Oengaran waren ondermijnd met 
                                    trekbommen voorzien van electrische ontsteking. Eigen troepen hebben de verbindingsdraden 
                                    doorgeknipt. In elk brugdek waren 3 mijnen aangebracht met planken overdekt.
                                    Alle vijandelijke kwartieren te Poedakpajoeng en Oengaran werden onbezet aangetroffen. In 
                                    enkele dezer kwartieren werden documenten gevonden. o. a. een kaart van het verdedigingsplan 
                                    Z. van Oengaran tot Bawn Uit deze documenten bleek dat zich in het gebied Oost en West van 
                                    Oengaran ongeveer 2000 man vijand bevonden. In Oengaran waren 500 TRI gelegerd van de 3e 
                                    stafcompie van het 4e bataljon. Bewapening was slecht. Uit vgn. plan bleek dat de brug over de 
                                    Kali Kebonan (967876) en de Toentangbrug opgeblazen dienden te worden, hetgeen echter 
                                    niet is geschied. Geen verbindingsmateriaal is aangetroffen. In het telefoonkantoor te Oengaran 
                                    waren geen toestellen aanwezig. De waterleiding is in orde bevonden. Totaal eigen verliezen op 
                                    den 21 Juli bedroegen 1 lichtgewonde.
                                    Totaal vijandelijke verliezen 35 doden. Aantal krijgsgevangenen 6 w.o. 1 gewonde.
                                    Buitgemaakt tot de vermeestering van Oengaran:
                                    3 geweren, 2 karabijnen, 2 Jap. 2" mortieren, 1 vlammenwerper, 1 kist anti?tankmunitie, 
                                    100 handgranaten, Mexicaanse geweermunitie. Voorts werden aangetroffen in huizen 0. en Z 
                                    van de weg Poedakpajoeng?Oengaran in de grond begraven en met zand bedekt 40 
                                    trekbommen van 150 Kg.. Verder is buit gemaakt een kleine hoeveelheid
                                    pionier/ en automateriaal in zeer slechte conditie.

                                     De stemming van de achtergebleven bevolking is enthousiast, alle burgers hadden zich 
                                     teruggetrokken in de 0. en W.rand van Oengaran. Het centrum was verlaten. Zoals verwacht 
                                     werd, zijn geen Chinezen aangetroffen.
                                     Personen van andere landaard dan Javaanse waren niet aanwezig. Sawah's aan de stadsrand in het 
                                     Z. en 0. waren beplant. De bevolking keert met honderden terug.Enige vorm van Republikeins 
                                     burgerbestuur was niet aanwezig; de a.w. was naar Ambarawa gevlucht.

                                     b. Westfront.
                                     De aanvoer en aflossing van troepen per trein naar Kaliwoengoe gaan normaal voort. 
                                     Goenoeng Pati is door de TRI verlaten , doch de burgerbevolking is gebleven.

                                     4. Stadssituatie: rustig.


                                     5. Analyse-toestand:
                                         Niettegenstaande orders van hogerhand om aan te vallen of stand te houden, wordt hieraan door 
                                         lagere commandanten praktisch geen uitvoering gegeven.

 

terug naar overzicht pol,actie.           print tekst             terug naar indexlijst