KONINKLIJK NEDERLANDSCH INDISCH LEGER
                                                                                  KONINKLIJKE LANDMACHT.
                                                         TERRITORIAAL - tevens TROEPENCOMMANDO van MIDDEN- JAVA
                                                                                DJOKJAKARTA en SOERAKARTA.


                                                                   OVERZICHT en ONTWIKKELING van den TOESTAND 
                                                                                                   Op 24 juli 22.00.


                     No. 4 GEHEIM,

                    A. ALGEMENE MILITAIRE GEGEVENS

                    1. Militair overzicht.
                        a. Zuidfront.
                           SALATIGA is blijvend bezet. Eigen troepen hebben gebruik moeten maken van vuurwapens 
                           teneinde het rampokken tegen te gaan. In een huis nabij het Ned.HK., hetwelk is ondergebracht in 
                          de woning van den A.R.,werden bommen aangetroffen. Benzine was uitgegoten en in brand gestoken. 
                           Door tijdig ingrijpen van de Nederlandse troepen kon een ramp voorkomen worden. Er woeden geen 
                           branden meer.De ijsfabriek is gespaard. Het hotel Kalitaman is door brand tamelijk ernstig 
                           beschadigd.
                           RECTIFICATIE: De Volkscredietbank is door brand verwoest. 
                           Volgens een mededeling van den tandarts Cohen,hoofd van de Warga-Negara's , bevonden zich te 
                           Salatiga 325 Indo-Eur. ( Warga Negara's) is tot op heden nog niet bekend of deze mensen te Salatiga 
                           gebleven zijn. Zij gevoelen zich niet volkomen gerust. Behalve 3 genaturaliseerde Duitse families zijn 
                           er geen Hollanders. 
                           Enkele arabieren en klingalezen bevinden zich in de stad. De oorspronkelijke bevolking van 
                           AMBARAWA die na het vertrek van de TRI was uitgeweken betrekt thans weer de stadskampongs. 
                           De kpg.in het centrum zijn nog weinig bevolkt. Men durft zich nog niet vrijelijk te bewegen. 
                           De gezondheidstoestand is matig er bestaat een groot gebrek aan kleding. 
                           De voedselsituatie is bevredigend. In de morgen uren maakte een Ned. Auster een geslaagde landing 
                           op het exercitieveld en is vandaar weer gestart. Het starten is zeer lastig aangezien het veld omringd 
                            is door hoge bomen.
                            In de gevangenis bevinden zich thans ca. 50 krijgsgevangenen die naar de gevangenis te Salatiga 
                            zullen worden overgebracht. Mej.Rosa Laan ( Indo-Eur.)in een kampong aangetroffen zal naar 
                            Semarang worden afgevoerd. Te Ambarawa waren ook op zijwegen bruggen door middel van 
                            bommen ondermijnd, o.a. werd door een I.V.G.patr, een bom aangetroffen en buiten werking gesteld 
                            bij brug 947814. Paw en Stormeie zijn voor verkenning opgerukt van Ambarawa 
                            naar.BANJOEBIROE. Het terrein W. en 0. van Banjoebiroe werd gezuiverd. waarbij vij vuur 
                            ontvangen van mitr. ?en 3"mrtn. 
                            Uit punt 930768. De vij is nog steeds weinig agressief. Vervolgens verder oostelijk opgerukt tot de 
                            Rawa-Pening, waarbij geen tegenstand werd ondervonden en geen mijnen werden aangetroffen. 
                            0ost van Banjoebiroe bij T 557waren versperringen aangebracht. Het kampement Banjoebiroe is 
                            totaal uitgebrand (de branden woeden vnl. in het westen van Banjoebiroe) . Er werd geen bevolking 
                            aangetroffen. De voormalige vij bezetting (± 100 man) was gevlucht. De houten brug, W. van 
                            Banjoebiroe is bezweken; een noodbrug is geslagen.
                            In Bedono werden 32 Indonesiers aangehouden, gevangen gehouden to Benaran (8676). Ze waren door 
                            de P.T. aldaar opgesloten omdat ze handel hadden gedreven op Semarang. Ze waren een weinig ondervoed 
                            en gekleed in gevangeniskleding. Na een kort verhoor, waaruit bleek dat verschillende onder hen uit  
                            Semarang afkomstig waren, werden ze in vrijheid gesteld. Een Indon. motorrijder van 
                             Republ.Gevangeniswezen die,op weg was naar Salatiga om een gevangene op te halen, werd te Bedono 
                            door Indon.troepen onder vuur genomen ,waarbij hij een beenverwonding 
                            opliep. Hij werd ter verpleging naar Semarang gezonden.
                            In de morgen werd een stoot uitgevoerd van.Ambawara via Bandoeng I (9085) naar schietbivak (8437) 
                            Bij Soemowono stuitte eigen pwa. op lichte vij tegenstand, welke werd gebroken. Bandoengan is 
                            intact, Geen vij weerstand ondervonden. Drommen bevolking keren terug naar hun oorspronkelijke
                            woonplaatsen N. en Z.. van OENGARAN


                            Watervoorziening.
                            Op heden is Ir.Westbroek, Directeur Gemeentewerken te Semarang, een bezoek gebracht aan.het 
                            bronnengebied  Soemoergoenoeng.
                            De bronnen werden intact aangetroffen doch ook hier bleek vernieling middels vliegtuigbommen 
                            voorbereid. Klaarblijkelijk  waren pogingen gedaan de bommen tot ontploffing te brengen, doch zij waren 
                            niet geëxplodeerd. De watervoorziening van Salatiga blijkt.tegen te vallen; de reparatie schijnt       
                            moeilijkheden  op te leveren.

                            Electriciteitsvoorziening
                            De ANIEMagent en de bedrijfsleider van de Djelok?Centrale hebben een bezoek gebracht aan het 
                            krachtwerk  (Toentangwerken). De bedrijfsleider werd enthousiast ontvangen door zijn vroegere 
                            personeel. In de afgelopen periode was een Ambonees, die ter plaatse was gebleven, belast met het beheer  
                            der Centrale.
                            OP VOORSTEL VAN DEN TR.TEVENS TRP.CDT. MIDDEN-JAVA WERD IN OVERLEG MET 
                            H.T.B. SEMARANG BESLOTEN DE STROOMLEVERING NAAR HET Z.DEEL VAN HET 
                            LICHTNET OMVATTENDE O.A. DE PLAATSEN MAGELANG, S0LO, DJOKJA EN 
                            POERWEREDJO NIET TE VERBREKEN.
                            De stroomlevering naar Semarang zal zo spoedig mogelijk ter hand worden genomen.


                            De chinese bevolking in het nieuw bezette gebied.
                            In dit gehele gebied zijn tot dusverre 2 Chinese familie's (totaal 11 personen) aangetroffen.
                            Door de bevolking is de Chinezen de raad gegeven te vluchten. De woningen van hen die gevlucht zijn 
                            werden het eerst gerampokt, uiteraard eerst de woningen der welgestelden. Vervolgens werden alle 
                            aanwezige Chinezen door de P.T. verzameld, zwaar gemolesteerd. Ook schijnen moordpartijen 
                            aangericht te zijn.
                            In Oengaran en Ambarawa verkeren de Chinese woningen in een deplorabele toestand, de sporen van 
                            rampok zijn duidelijk zichtbaar.
                            Te Salatiga en Banjoebiroe zijn de Chinese woonwijken grotendeels verbrand.
                            Ook uit losse geruchten blijkt dat elders de Republ.vernielers het speciaal gemunt hebben op Chinese 
                            eigendommen.

                        b. Oostfront.
                            Het 0.frt. vertoont hetzelfde beeld als gisteren; onze posten.werden wederom onder snipervuur 
                            genomen, de vijand in O. ri. gedreven. Enkele vij mrt of art Granaten vielen in de nabijheid van de 
                             hptn 13 en 555, Luverkenning wees uit, dat vanuit Demak padi met grote snelheid wordt afgevoerd.


                        c. Westfront.
                            Ondermijningen werden uitgevoerd bij de bruggen 768146, 766143, 776150, 785116, 784153 en 
                            793163.
                            De stemming van de burgerbevolking in het W. randgebied van Semarang wordt getypeerd door het 
                            spontane aanbod van de Loerah Toegoeredjo (8812) om hulp te verlenen bij stelling bouw. Vergoeding 
                            hiervoor wil men niet ontvangen.
                            Heden zijn ca.800 personen uit het Z.W.aangekomen in de kpgs Benaran?Sekaran (9304), Te Sadeng 
                            (9066), en Manjaran (9109) zijn ca. 300 evacuéés gearriveerd, omdat zij zich hier veiliger voelen 
                            i.v.m. evt. komende acties. Zij brachten berichten mede dat de bevolking in de Westel. gelegen 
                            gebieden verlangend uitziet naar de komst der Hollanders. Uit Luverkenning is gebleken. dat op de
                            Sf. Tjepiring na, afvoer van de machinarieën thans haastig wordt voortgegaan met het afbreken
                            der gebouwen .Te Weleri vindt versnelde afvoer van padi plaats.

                        2. Stadssituatie.
                           De toestand is zeer rustig, talrijk zijn echter de overtredingen van de avondklok, vnl. door Chinezen,
                           bv. op 22 juli 200 gevallen, op 23 Juli 149 gevallen. Hiertegen zal met grote gestrengheid dienen te 
                           worden opgetreden. waarschijnlijk tengevolge van het nieuw ingestelde eenrichtingsverkeer is 
                           geconstateerd, dat door M.T.D.wagens de max. snelheid aanmerkelijk wordt overschreden.

                       3. Analyse van de toestand.
                           Zuidfront vij. nog vrij weinig agressief. 
                           Oostfront: iets meer activiteit 
                           Westfront: rustig
                           Stad : rustig.