KONINKLIJK NEDERLANDSCH INDISCH LEGER
                                                                                          KONINKLIJKE LANDMACHT.
                                                           TERRITORIAAL - tevens TROEPENCOMMANDO van MIDDEN- JAVA
                                                                                        DJOKJAKARTA en SOERAKARTA.

                                                                     OVERZICHT EN ONTWIKKELING van den TOESTAND
                                                                                                        op 25 Juli - 22.00

                               No.5 GEHEIM 

                               A. ALGEMENE MILITAIRE GEGEVENS..

                               1. Militair overzicht.

                               a.. Zuidfront.
                                   SALATIGA: Vij acties hebben niet plaats gevonden, slechts werden door de vij enkele pogingen 
                                    tot vernielingen gedaan welke tijdig konden worden voorkomen. Verlaten gebouwen werden 
                                    gecontroleerd op het aanwezig zijn van geldswaarden. De vele in de stad aanwezige springstoffen 
                                    zullen worden verzameld..
                                    Teneinde het rampokken tegen te kunnen gaan, wordt voorshands de bevolking uit het stadscentrum 
                                    geweerd. Overdag zijn noodpompstations in bedrijf; aan de normale watervoorziening wordt 
                                    voortvarend gewerkt.
                                    Door den RECOMBA wordt het burgerbestuur verder georganiseerd. 
                                    Bij den doorstoot op gisteren, ri Soemowono, bedroeg het aantal vij verliezen 7 doden, 15 
                                    Vermoedelijk gedood. Eigen Verliezen nihil. Tijdens genoemde actie werden 
                                    vliegtuigbommen opgeruimd en/of medegenomen, gevonden in de weg 923845, in de brug 895854 
                                    en in de brug 888852. Aan de weg Ambarawa-Bandoengan is in een huis (902858) een kist met 
                                    explosieven vernietigd.

                                b. Oostfront
                                    De post 036161 kreeg even na middernacht een vij aanval van zwaar geweer-, mitr.- en 
                                    mortiervuur. In de ochtend werd de vij verdreven in 0 -ri. Eigen 
                                    verliezen nihil. vij verliezen onbekend.
                                    Bij hpt 13 (0309)'vielen wederom enkele art.inslagen. In O.ri. werden om 4 uur 's morgens 2 
                                    explosies waargenomen.

                               c.. Westfront.
                                    Om l6.00 werden in de ri Kaliwoengoe explosies waar genomen. Een lu verkenning wees uit dat de 
                                    Sf. Kaliwoengoe is opgeblazen; 2 grote gaten. zijn in het dak waarneembaar. 
                                    De employeswoningen zijn met de grond gelijk gemaakt. De brug ,bij de O.ingang bij Kaliwoengoe
                                    ( 782148) is eveneens vernield en hangt nog gedeeltelijk aan de landhoofden. Bij punt T, 43 
                                     (782142) staat vermoedelijk 2cm lua.

                                2. Stadssituatie.
                                    Er zijn aanwijzingen van een geringe opleving van subversieve acties. De hand is nl. gelegd op een 
                                    pamflet dat over de post aan vooraanstaande Indon. Persoenen en organisaties is verzonden Door 
                                    een vooraanstaand Indon.organisatie is een exemplaar bij H.T.B. ingeleverd. 
                                    Dit pamflet bevat in krasse termen een opwekking tot de Indon.landgenoten om mede te strijden. Het 
                                    behelst o.m. de aansporing tot het vermoorden van de Blanda, het verbranden van hun huizen, 
                                    fabrieken, levensmiddelen opslagplaatsen, het staken van het werk op de kantoren en fabrieken en 
                           eindigt ten slotte met  de bedreiging tot verschrikkelijke wraak op die landgenoten die geen deel willen 
                           nemen aan de ondergrondse strijd. Het pamflet was getekend: Barisan Resia.

                                    Een A 2 bericht meldt dat indien in Semarang ongeregeldheden uitbraken alle fronten deze gelegenheid 
                                    dienen aan te grijpen en Semarang binnen te dringen. Met ingang van heden is het commando 
                           Semarang   ingetrokken. Alle tot dit commando behorende troepen staan wederom onder den 
                                    Terr. tevens  Tr.Cdt.

                                3. Analyse toestand.
                                    Z.front. rustig
                                    O.front geringe activiteit. Een A 2 bericht meldt dat de troepen aldaar een weinig zenuwachtig zijn. 
                                    W.front. rustig, activiteit inzake vernielingen
                                    Stad geringe opleving van subversieve acties