KONINKLIJK NEDERLANDSCH INDISCH LEGER
                                                                                           KONINKLIJKE LANDMACHT.
                                                             TERRITORIAAL - tevens TROEPENCOMMANDO van MIDDEN- JAVA
                                                                                          DJOKJAKARTA en SOERAKARTA.


                                                                            OVERZICHT EN ONTWIKKELING van den TOESTAND
                                                                                                              op 26 Juli - 22.00


                                            N0.6 GEHEIM

                                            A. ALGEMENE MILITAIRE GEGEVENS.
                                            1. Militair overzicht.
                                   

                                        a. O.front.
                                            Bij een aanval op de post Genoeksari (0315) in de morgenuren paste de vij de onmenselijke 
                                            Tactiek toe van 3 vrouwen voor zich uit te drijven tot vuurdekking. De groep bestond uit 30
                                            man en opende het vuur waardoor eigen troepen genoodzaakt waren terug te vuren, waardoor 
                                            helaas 2 vrouwen werden gedood. De vij werd verdreven.

                                        b. Z.0. front..
                                           Voor het betrekken van de gereedstl. in de 0.rand van kpg.Plamongan kreeg een cie van de 
                                           Pr.lrene Brigade , welke reeds sedert enige dagen naar dit punt gedirigeerd was ter beveiliging 
                                           van de zich aldaar bevindende brug vij . mitr, en vermoedelijk mrt.vu. Dit vuur werd 
                                           beantwoord en tijdens het afgeven van eigen mrt.vuur sneuvelde een der officieren tengevolge 
                                           van het voortijdig ontploffen van de mrt.granaat.
                                           De linker voor cie ontving voor de inleidende beschieting hevig mitr.vu. verln. 2 doden van 1 
                                           R.S. Tijdens het betrekken van de gereedstl.ontvingen de voorste cien vij mitr.vu. uit O.rich'ting 
                                           en werd door den vij een kleine aanval ingezet., welke werd afgeslagen. Omn. 7.25 werd 
                                           begonnen met de inleidende art. beschieting, waarmee later werd aangevangen omdat door eigen 
                                           art. eerst vu uitgebracht moest worden op vij art.opstelling nabij Mranggen, welke ons hinderde. 
                                           Om 7.45 werd begonnen met de inleidende art.beschieting op de Bega-stelling en op enkele 
                                           punten N. en Z. daarvan die de stelling flankeerden
                                           Om 8.40 vluchtte de vij in O.ri na ernstige weerstand geboden te hebben.
                                           De Begastelling bestond uit zware goed aangelegde bunkers, een ervan stond achter de brug op 
                                           de Rijweg. Het opruimen van deze bunker heeft vrij veel tijd gevorderd. De verdere opmars naar 
                                           Mranggen is vlot verlopen.
                                           Pak Basoeno is met ca 800 m. met medenening van enkele trucks, een stuk art. en overige 
                                           wapens en een tiental gewonden op Goeboeg teruggetrokken. Alle bruggen na Bega tot en met 
                                           Brambang zijn intact; bommen onschadelijk gemaakt . Tussen O.rand Bega en hpt 14 was bij 
                                           elke boom ter weerszijden van de weg een aarden wal opgeworpen. Opgemerkt kan worden 
                                           dat over het algemeen de stellingen goed waren aangelegd.
                                           De kpg. Mranggen evenals de andere kpn. verkeren in een zeer deplorabele toestand. 
                                           Bevolking werd niet aangetroffen, de velden waren klaarblijkelijk sinds langere tijd niet 
                                           bewerkt.
                                           Ongeveer 26 krijgsgevangenen, die 24 juli uit Karangdjati te Mranggen waren gearriveerd, tot 
                                           het verrichten van heerendiensten ic het aanleggen van stelingen zijn naar Semarang afgevoerd.

                                           Het HK v/d lt.Kol. Basoeno, ondergebracht in de woning van den Ass.-Wedono, bevatte 
                                           dokumenten w.o. van recente datum. In enkele kpg.woningen waren binnenshuis zware
                                           bunkers aangelegd, bestaande uit spoorwegbiels bedekt met een dikke laag aarde, waarin 
                                           belangrijke hoeveelheden munitie en springstoffen ( 7 ton, W.O. plastic, mijnen etc.)
                                           Op het station' Broemboeng werd aangetroffen een lege goederen- en personenwagon 
                                           Benevens een decauville-locomotief en enkele lorries . Het stationsgebouw was leeg; ook hierin 
                                           was een zware houten schuilplaats gebouwd. Ten 0. van de spoorwegovergang werd in de huizen 
                                           N. van de weg voorraden levensmiddelen gevonden, w.o. manden Jav.suiker. zakken witte 
                                           suiker, balen rijst, thee, uien en lombok. In een huis bij de brug Dolok is een voorraad bommen 
                                           en munitie door de vij tot explosie gebracht. Te Mranggen, Broemboeng en Dolok is geen 
                                           electriciteit en water aanwezig. Een kleine gepantserde colonne is doorgestoten tot kpg. 
                                           Brambang. waarbij lichte tegenstand werd ondervonden, welke snel gebroken werd.


                                      c. Z. front.
                                          Salatiga is over het algemeen rustig; door het flink optreden van de M.P. is het rampokkwaad de 
                                          kop ingedrukt. Ca 100 Warganegara's zijn naar Semarang afgevoerd.
                                          Verk.pat. vew. inf. Salatiga/Banjoebiroe hebben vluchtende vij waargenomen, echter geen 
                                          gevechtsaanaking.
                                          Carr.inf. actie naar Djamboa, Banjoebiroe, Ambarawa ontdekten  2 km Z. van Ambarawa een 
                                          vluchtend groepje bezig met het kappen van boomversperringen.en het leggen van mijnen. Kpg 
                                          doorzocht, geen vij aangetroffen. Geen verbinding met Girisonta, Bedono en Oengaran, 
                                          aangezien telefoonlijn herhaaldelijk gesaboteerd werd.
                                          In Salatiga in mil.,kampement werkplaats ingericht voor A en B- en lichte voertuigen.
                                          Een vooruitgeschoven hulp/veldpostkantoor ingericht op driesprong Bawen.
                                          Aangewezen tot P.C. Amabarawa: Maj. Mr. J..P.Scheers.
                                          Algemene Politie zorgt voor afsluiting van de stad Salatiga.

                                      d. W.front. NTR

                                      2. Stadssituatie: rustig.

                                      3. Analyse toestand.
                                          a. 0. front een weinig agressief . Een lichte aanval op post Genoeksari tijdens onze actie op Mranggen. 
                                          b. Z.0..front.
                                              Vij kennelijk van plan van 25 op 26"Juli aanval op Semarang in te zetten, welke plannen door onze 
                                              av doorkruist.

                                          c. Z. front
                                             Algemeen rustig, sabotage tel. Verbindingen.

                                          d. W.front. NTR.

                                          e. Stad: rustig.