KONINKLIJK NEDERLANDSCH INDISCH LEGER
                                                                         KONINKLIJKE LANDMACHT.
                                              TERRITORIAAL - tevens TROEPENCOMMANDO van MIDDEN- JAVA
                                                                        DJOKJAKARTA en SOERAKARTA.


                                                         OVERZICHT EN ONTWIKKELING van den TOESTAND
                                                                                           op 29 Juli - 22.00

                         NO. 9 GEHEIM 

                         A. ALGEMENE MILITAIRE GEGEVENS.

                         1. Militair overzicht.

                            a. Oost front.
                                De verbindingen in deze sector te weten Mranggen- Poewosari en Mranggen-Kebonbatoer ( 0503) 
                                zijn nog niet tot stand gekomen. Een lichte vij aanval, welke werd afgeslagen valt te vermelden. 
                                Volgens betrouwbare berichten zou de vijand thans de linie Brambang aan het versterken zijn, een en 
                                ander onder leiding van Pak Basoeno.

                            b. Z.front.
                                De verkenningsstoot naar Bandoeng I op 28 Juli is ongeveer 1 km vo,.Qr, Bandoeng 1 vastgelopen 
                                tegen zwaar mitr.vuur. na inzet van eigen art vu is verder doorgestoten en de vij achtervolgd. Vij 
                                verliezen: 
                                15 getelde doden, ongeacht de doden door het art.vuur. De Loerah en in beslag genomen documenten 
                                zijn afgevoerd naar Ambarawa.
                                In de namiddag van 28 Juli stuitte een pat. carr. inf. nabij Banjoebiroe op een hindernis. 
                                Niettegenstaande de aanwezigheid van den mijnensec. liep een carrier op een mijn en werd totaal 
                                vernield. 20 Kgv. Werden gemaakt en afgevoerd naar Semarang
                                De ingezette opruimingsactie in de omgeving van Djatiroenggo leverde 40 kgv op en 7 getelde doden.
                                De buit bedroeg. ca 62 karabijnen en bijbehorende munitie.
                                De vij was totaal verrast en dientengevolge gedemoraliseerd. De fabrieksgebouwen en 
                                empl.woningen te Djatiroenggo zijn totaal vernield. 
                                De bruggen 067735 en 085725 ( Z.Salatiga) en 836084 en 838082 ( rij Ambarawa -Magelang) zijn 
                                vernield. Bij Setojo (9296) W. van Oengaran kwam eigen pat. in contact met sterke vij, die door inzet 
                                van een res.cie en art vuur is verdreven. Eigen verliezen: een dode.
                                Te Bringin is weinig bevolking aanwezig; een loerah is aangesteld. Te Salatiga is de voedseltoestand 
                                in  de randkpgs slecht, met rijstdistributie uit de gevonden voorraden is een aanvang gemaakt.
                                De Alg.politie en de M.P. gaan voort met het veiligstellen van onbeheerde eigendommen en met het 
                                patrouilleren door randkpgs en stadswijken tot tegengang van het rampokkwaad.
                                In de vroege morgen 05.00 en 6.15 cirkelde een eenmotorige tweedekker met achteruitwijkende 
                                vleugels boven Salatiga, de eerste maal zeer laag, de tweede maal ongeveer 5 min. op ongeveer 1000 
                                m hoogte. 
                                Boven het ziekenhuis is een voorwerp afgeworpen, waarvan fragmenten zijn verzameld. Voor verdere 
                                bijzonderheden wordt verwezen naar 't opgemerkte bij stadssituatie. Lu verk. meldt, dat de brug bij 
                                0 99 (Bandoeng I) vernield is. Op de rijweg Bedono?Setjang zijn vele boomversperringen.
                                De bruggen 859747 ( Kali Sipok), 8571 ( bij Kalangan ) zijn vernield 
                                De waterleiding Bandoengan is nog steeds afgesloten.


                            c. W . Front 
                                In de morgen werd ŗ cheval van de rijweg opgerukt naar Kaliwoengoe Er was geringe vij weerstand ; 
                                enig art.vu werd ontvangen uit alg. ZW ri. (hpt.43). Eerst om 11 uur bereikten de voorste troepen
                                Kaliwoengoe, aangezien door de vernielde bruggen (8114 Mlaten?O.rand Kaliwoengoe) maar nog 
                                door de wegversperringen de opmars belangrijk is vertraagd. Hier mag nogmaals gewezen worden 
                                op het gebrek aan mechanische middelen , i.c. bulldozers. De voortdurend zware 
                                opruimingswerkzaamheden trekken een zeer zware wissel op het personeel van de 5 - Gi Vd., het 
                                welk oververmoeid geraakt , na dagen van harden arbeid. De bevolking was gedwongen om mede te 
                                werken aan het aanleggen van versperringen; er werden zelfs bomen aangetroffen, welke "scherp" 
                                waren gesteld.
                                Eigen verliezen bedroegen 11 gewonden, nl 6 tengevolge van een auto-ongeluk, 4 door het lopen van 
                                2 trucks op een mijn en 1 door een ongeluk met eg. Sten.
                                De vij is teruggetrokken op Bodja en Kendal
                                Vij verliezen., 2 getelde doden, 6 zw.gewonde burgers.
                                Het grootste deel van de bevolking is te Kaliwoengoe gebleven; aangetroffen werden ca 
                                50.Chinezen;
                                Zij voelen zich duidelijk opgelucht door de komst der Ned. troepen.
                                Kaliwoengoe maakt niet die verwaarloosde indruk als bijv. Mranggen. De bevolking is direct 
                                vrijwillig begonnen met het opruimen van de van de versperringen.
                                De belangen der bevolking worden behartigd door den Ass.wed. Badaroesamsi die in opdracht van 
                                de Republiek is gebleven. , hij is een oud-B.B. ambtenaar. De wedono die ook opdracht had te 
                                blijven, is gevlucht. Door Ned.doktoren is direct begonnen met het verlenen van medische hulp aan 
                                personen met wonden e.d. Er heerst veel malaria en schurft. De voedseltoestand is voorlopig 
                                bevredigend; legervoorraden zijn niet aangetroffen. Kledingsituatie is slecht als naar gewoonte. 2 
                                hydranten en de putten op de ervan voorzien in de waterbehoefte.
                                Er is geen elect. Licht. De avondklok van 18.00 - 5.00 is ingesteld. De bevolking is opgedragen 
                                gevonden geweren en munitie in te leveren en kwaadwilligen aan te wijzen. De sf. Kaliwoengoe is 
                                zwaar beschadigd, er zijn echter diverse machinerieŽn aangetroffen.
                                Een decauvillelocomotief en 13 goederenwagons stonden op het spoorweg emplacement.
                                Buit: 2 Leenfieldgew., 1 jachtgeweer, enkele onbruikbare trucks, documenten (aant: door de vij 
                                zijn veel papieren verbrand).

                      Politiek overzicht 
                              Het Politieke aspect is nog niet te overzien, slechts kan vermeld worden, dat aan alle fronten de 
                              bevolking in grotere of kleinere aantallen terugkeert. Er bestaat een neiging tot samenwerken en er 
                              zijn geen gegevens binnengekomen van tegenwerking.

                     2. Stadssituatie. 
                              In de vroege morgen vloog een Indon. Vltg type Nate, hoogdekker met vast landingsgestel boven 
                              Semarang en wierp 2 bommen van circa 50 kg. af met inslagen te 966144 (kpg Bedas) en 962142; 
                              eveneens werd gemitrailleerd. De eigen jagers konden vij vltg. niet meer achterhalen; ook was het 
                              buiten bereik van eigen luchtdoelart.
                              Bij voortgezette achtervolging is door eigen jagers een vij vltg. op Magoewo vernietigd.
                              In de woonwijk van Nieuw Tjandi is een niet-geŽxplodeerde Jap.rookbom aangetroffen. De inhoud zal 
                              nader onderzocht worden.

                    3. Analyse.
                             W. van Oengaran dringt de vijand op, met de kennelijke bedoeling de verbinding 
                            Semarang-Ambarawa  af te snijden. Vij druk op het front Mranggen is te verwachten in                  
                             verband de versterking van de vij linies bij Brambang (1405)  

 

terug overzicht pol.actie            terug naar indexlijst                    print tekst