KONINKLIJK NEDERLANDSCH INDISCH LEGER .
                                                                                            KONINKLIJKE LANDMACHT
                                                            TERRITORIAAL tevens TROEPENCOMMANDO van MIDDEN-JAVA
                                                                           DJOKJAKARTA en SOERAKARTA.

                                                            OVERZICHT en ONTWIKKELING van den TOESTAND
                                                                                                op 30 Juli - 22.00

                  No.10 GEHEIM

                A. ALGEMENE MILITAIRE GEGEVENS.

                1. Militair overzicht,
                    a. W. fr t
                        In de morgen werd door Infanterie vanuit Kedoengpani (8708) langs de weg opgerukt naar Midjen.
                        Mijnen werden niet aangetroffen; slechts de brug in Tjangkiran was ondermijnt, maar niet tot 
                        ontploffing gebracht. Tussen Semak (8607) en Midjen waren veel boomversperringen aangebracht; 
                        het opruimen hiervan kostte wederom veel tijd door gebrek aan mechanische middelen. Geen 
                        gevechtsaanraking werd verkregen, aangezien de vijand reeds 2 dagen geleden op Bodja 
                        was teruggetrokken.
                        Een Paw. colonne is vanuit Kaliwoengoe langs de weg naar het Z. opgereden. Bij de Kali Blorong
                        (792088) werden 70 man vijand verdreven.
                        Bij Sepetek (7905) liep een paw op een mijn, persoonlijke ongelukken hadden niet plaats.
                        De kpgs zien er zeer verwaarloosd uit, in Midjen werden ongeveer 100 personen aangetroffen. Velen
                        waren beangst voor eventueel art vuur van de Ned.trp. uitgeweken naar het W, maar keerden op de 
                        dag der bezetting al weer terug en begonnen direct met het opruimen der versperringen, zodat thans 
                                      de weg tot Midjen wederom vrij is voor autoverkeer.
                        Legervoorraden zijn niet aangetroffen, ook geen documenten.
                        Bij de bevolking is een groot te kort aan rijst, de voedselsituatie is slecht.

                     b. Zuidfront.
                         Op 29 Juli stootte een verk. pat. op vij bij Kaoeman?Lor (0779). De vij werd verdreven en O.ri.
                          Vanuit de W.rand van de kpg Padakan (0879) werd daarop zwaar mitr. vu ontvangen; deze vij 
                          weerstand werd niet gebroken.
                          In de nacht van den 29en Juli had een vij overval plaats op een kampement (866758) de vij. werd 
                          verdreven door eigen vuur. Eigen verliezen nihil. vij vezln. 1 dode.
                          Oost van. Salatiga opereert de vij met kleine groepjes, welke steeds vluchten bij nadering van eigen 
                          trp.
                          De uit Salatiga onder dwang afgevoerde Chinezen (4000 personen) zijn ondergebracht op de 
                          onderneming Goli (1764).
                          De in Ambarawa tot Bawen opgeplakte posters, zijn ten dele afgescheurd. Van terugkeer der 
                          uitgeweken bevolking valt weinig te bespeuren; waarschijnlijk tracht de vij terugkeer te 
                          verhinderen.
                          Uit pat.gang blijkt dat aan de kpg.bewoners de meest fantastische gruwelverhalen over de Ned.
                          troepen worden gedaan. Bij het betreden van de kpgs.nemen de vij onderdelen overhaast de vlucht 
                          gevolgd door de kpg.bewoners, waardoor deze in het schootsveld komen en vuurgevechten 
                          belemmeren dan wel het slachtoffer worden daarvan.
                          Nog een onaangenaam gevolg is dat de kpg.bevolking een nomaden leven gaan leiden en van 
                          kampong tot kampong trekken zodat onder de krijgsgevangenen veel mensen voorkomen, afkomstig 
                          uit verafgelegen kampongs.
                          Middels pamfletten zal getracht worden hierin verbetering te brengen.


                     c. Vernielingen.
                         Uit Lu verkenningen staan de volgende vernielingen en vspn. vast:
                         Ondernemings-emplacementen: Rembes (8302) 
                                                                                 Medini (8693) 
                                                                                  Kalisidi (9095)
                                                                                  Sidoredjo (9098)
                         Brug - W v.Weleri - W.overspanning vernield (551149)
                         Spoorbrug 556154 - gekanteld.
                         Kendal verbrand: regentswoning, ar.woning,
                         ar.kantoor, regentsch. Kantoor,
                         postkantoor, irrig.kantoor,
                         volkscred.bank., 4 woonhuizen.
                         Brug 730144 - wegdek verbrand.
                           "     133190 - vernield
                         Brug 131057 - vernield 
                             "   123060       "
                             "    931885       "
                             "    928875       "
                             "    924869       "
                             "    924866  5 m weggedeelte afgegraven.
                             "    923863   boomvspn.
                             "    920861   bomen op brug
                             "    914858   boomvspn.
                             "     910845       " 
                          Brug 854719 vernield
                            "     860698      "
                            "     859747      " 
                            "     858745  wegvspn.
                            "     850733  vernield.
                            "     852724  boomvspn.
                            "     775677  vspn.
                            "     901858      " 
                            "     898856      "
                          Brug 863859   vernield
                             "     067678       " 
                             "     073647       " 
                             "     071651       "
                             "     083835       "
                      viaduct 109850       "
                              "    118855       "
                          Brug 105700       "
                              "    121698       "
                              "    171695       " 
                              "    097628       " 
                          weg Salatiga-Bojolali- geheel door bomen versperd.


                        2. Stadssituatie.
                           Het waterleidingnet wordt beproefd; met de noodzakelijke herstellingen is een aanvang gemaakt.

                        3. Analyse .
                            De indruk bestaat, dat met a1le kracht aan de guerilla-organisatie wordt gewerkt en vooral aan Z.frt.,
                            het opdringing plaats heeft. De vele vernielingen van bruggen zal opmars belangrijk bemoeilijken.